دکتر آناهید خطیب زاده

دریافت نوبت از این استاد 97
توانمند سازی بانوان با رویکرد روانشناسی

توانمند سازی بانوان با رویکرد روانشناسی


دکتر آناهید خطیب زاده
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی
245,000 مبلغ به تومان