عنوان وبینار: بازی طلاق
پنجشنبه و جمعه – 29 و 30 مهر 1400 – از ساعت 10 صبح تا ساعت 14
• پنجشنبه: قواعد بازی در طلاق
مدرس: سید ایمان میریان- وکیل دادگستری
محقق دکترای حقوق خصوصی و علوم شناختی و
کارشناس ارشد حقوق اقتصادی، فلسفه غرب، ادبیات تطبیقی
سرفصل ها:
1- آنچه قانون در مورد طلاق می گوید
2- آنچه دادگاه ها در هنگام طلاق می کنند
• جمعه: بازی های تعاملی در طلاق
مدرس: دکتر محمدرضا سرگلزایی- روانپزشک
سرفصل ها:
1- پیش نویس هایی که در طلاق نقش بازی می کنند.
2- بازی های تعاملی و طلاق
دکتر محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک

150
بازی طلاق

بازی طلاق


دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتری تخصصی روانپزشک
520,000 مبلغ به تومان