تکالیفی جهت مهارت پرسشگری در جلسات درمان
دکتر داوود هزاره ای
دکتری تخصصی و رواندرمانگو
ثبت نام 0
اصول پرسشگری در مشاوره و رواندرمانگری

اصول پرسشگری در مشاوره و رواندرمانگری


دکتر داوود هزاره ای
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
295,000 مبلغ به تومان