اهمیت نقاشی کودک در تشخیص
اولویت بندی و طبقه بندی کودک در نوع تفسیر نقاشی
اصول و راهکارهای اجرایی تفسیر و تحلیل نقاشی کودک
تست های معتبر در تفسیر نقاشی کودک
دکتر سید علیرضا مرتضوی
ثبت نام 0
اصول تفسیر نقاشی کودک و کاربرد در درمانگری

اصول تفسیر نقاشی کودک و کاربرد در درمانگری


دکتر سید علیرضا مرتضوی
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج
245,000 مبلغ به تومان