چالش های نظری اتاق مشاوره:
آیا روان شناسی یک علم است؟
فلسفۀ علم، جریان های تاریخی و پیش فرض های گفتمانی در روان شناسی

جمعه 26 شهریور از ساعت 10 صبح تا 13- دکتر ایرانمنش (روان شناس سلامت):
چالش های عملی اتاق مشاوره:
چالش های حرفه ای اتاق مشاوره
چالش های اخلاقی اتاق مشاوره
چالش های مشاوره در دوران پساکرونا
دکتر محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک
ثبت نام 0
چالش های اتاق مشاوره

چالش های اتاق مشاوره


دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتری تخصصی روانپزشک
415,000 مبلغ به تومان