مدل رضایتمندی جنسی زوجین
اصول ارتقا کیفیت رابطه جنسی
تکنیک های افزایش رضایتمندی جنسی زوجین
نحوه تغییر نگرش جنسی در زوجین
تصویر بدنی زوجین
پیشایندهای رابطه جنسی با کیفیت
فانتزی های جنسی
بازیهای جنسی
گفتگوهای جنسی
تثبیت هیجانات مثبت در رابطه جنسی
شناسایی و برطرف سازی موانع
دکتر سمیرا رسولی
تکنیک های رضایتمندی جنسی زوجین

تکنیک های رضایتمندی جنسی زوجین


دکتر سمیرا رسولی
دکتری تخصصی روانشناسی خانواده و سلامت جنسی
345,000 مبلغ به تومان