ماهیت و انواع روابط
ضرورت های رابطه
اصول استحکام روابط
چالش های رابطه
شکل گیری رابطه مثبت و سالم
تکنیک های مشاوره ای جهت بهینه سازی روابط
دکتر سید علیرضا مرتضوی
ثبت نام 0
آسیب شناسی و مدیریت روابط دختر و پسر

آسیب شناسی و مدیریت روابط دختر و پسر


دکتر سید علیرضا مرتضوی
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج
236,000 مبلغ به تومان