-آشنایی با اصول و مبانی رویکرد ارتباطی دیسک
-پیش بینی انواع مدل های رفتاری در ارتباطات شخصی و کاری
-حل تعارضات و آسیب شناسی روابط صمیمانه با رویکرد دیسک
-مداخله در بحران روابط
-راهکارهای جذب و اعتمادسازی
-آموزش و اجرای تست دیسک، میانبری آسان برای اتاق درمان
-آنالیز رفتاری مراجع در اتاق درمان
-راهنمایی انتخاب شغل در تیپهای شخصیتی چندگانه
-امکان انجام رول پلی براساس موقعبتهای واقعی مراجعان
-انجام تست شخصیت در همان جلسه آموزش
.
دکتر آناهید خطیب زاده
شخصیت شناسی در اتاق درمان با مدل جهانی ارتباطی دیسک

شخصیت شناسی در اتاق درمان با مدل جهانی ارتباطی دیسک


دکتر آناهید خطیب زاده
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی
235,000 مبلغ به تومان