آشنایی با اجرای فنون سیستمی در زوج درمانی
آشنایی با اجرای فنون تجربه گرا در زوج درمانی
آشنایی با اجرای فنون استراتژیک در زوج درمانی
ارائه پروتکل کل نگر در مواجهه با زوج های دارای مشکل
رول پلی فنون زوجی
دکتر علیرضا بوستانی پور
ثبت نام 0
فنون زوج درمانی بهمراه رول پلی

فنون زوج درمانی بهمراه رول پلی


دکتر علیرضا بوستانی پور
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج
445,000 مبلغ به تومان