تکنیک ها و مکاتب مدیتیشن
تکنیک های مایندفولنس
کاربرد مدیتیشن و مایندفولنس در درمانگری
تمرین عملی تکنیک ها
دکتر سید علیرضا مرتضوی
ثبت نام 0
تکنیک های مدیتیشن و مایندفولنس و کاربرد آنها در درمانگری

تکنیک های مدیتیشن و مایندفولنس و کاربرد آنها در درمانگری


دکتر سید علیرضا مرتضوی
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج
245,000 مبلغ به تومان