محور ها
- نیازسنجی تولید محتوا برای جذب مراجع
- چه نوع محتوایی برای جذب مناسب است؟ (تصویری، متنی و صوتی)
- چه تعداد محتوا برای مخاطب مناسب هست؟
- چرا برای جذب مراجع به محتوا نیاز داریم؟
- چطور محتوا را برای مخاطب جذاب کنیم؟ (عنوان جذاب-محتوا جذاب)
- بررسی مدل‌های مدیریت محتوا
سید محمد مبین میرلوحی
بیوگرافی کامل
ثبت نام 0
تولید محتوا ، راه دستیابی به مراجع

تولید محتوا ، راه دستیابی به مراجع


سید محمد مبین میرلوحی
کارشناسی روان شناسی عمومی
490,000 مبلغ به تومان