شنبه ساعت 17 در کافه سینما باغ فردوس تهران
با حضور اقای دکتر جواد خلعتبری
دکتر محمد ابراهیم مداحی
ثبت نام 0
نشست همدلی و هم احساسی

نشست همدلی و هم احساسی


دکتر محمد ابراهیم مداحی
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
45,000 مبلغ به تومان