آشنایی با تکالیف والدینی در چرخه زندگی خانواده
آشنایی با نقش زیرمنظومه زناشویی در فرزندپروری
مرزبندی، ائتلاف و مثلث سازی در فرزندپروری
دکتر علیرضا بوستانی پور
ثبت نام 0
فرزندپروری با رویکرد سیستمی

فرزندپروری با رویکرد سیستمی


دکتر علیرضا بوستانی پور
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج
399,000 مبلغ به تومان