پیدایش شفقت ورزی
اصول و مبانی شفقت ورزی
رویکرد اجرایی شفقت ورزی
مراحل درمانی شفق ورزی
دکتر سید علیرضا مرتضوی
ثبت نام 0
درمانگری با رویکرد شفقت ورزی با خود  CFT

درمانگری با رویکرد شفقت ورزی با خود CFT


دکتر سید علیرضا مرتضوی
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج
450,000 مبلغ به تومان