تعریف هیپنوتیزم- تاریخچه‌ی هیپنوتیزم
تکنیک های خودهیپنوتیزم
شامل:
_تکنیکهای القا و عمیق سازی خودهیپنوتیزمی
_اصول طراحی تلقینات خود هیپنوتیزمی
_ تکنیک شرطی سازی در خودهیپنوتیزمی
نوروفیزیولوژی هیپنوتیزم، مدیتیشن و مایندفولنس
روان‌درمانی هیپنوتیزمی
دکتر محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک
ثبت نام 0
هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم

هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم


دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتری تخصصی روانپزشک
790,000 مبلغ به تومان