سلسله کارگاه‌های بهبود کار و کسب در روان‌شناسی

کارگاه اول: حضور موثر در فضای مجازی

• اهمیت حضور در پیام‌رسان یا شکبه احتماعی
• اصول فعالیت در شکبه اجتماعی
• اصول برندسازی شخصی در شبکه‌های اجتماعی
• معرفی ابزارها و تکنیک‌های حضور موثر در جذب مخاطب
• مشاوره و انتقال تجربه فرد به فرد شرکت کنندگان

باحضور افتخاری روان‌شناسان موفق در شبکه‌های اجتماعی
سید محمد مبین میرلوحی
بیوگرافی کامل
ثبت نام 0
بهبود کار کسب در روانشناسی *حضور موثر در فضای مجازی*

بهبود کار کسب در روانشناسی *حضور موثر در فضای مجازی*


سید محمد مبین میرلوحی
کارشناسی روان شناسی عمومی
398,000 مبلغ به تومان