دکتر سید علیرضا مرتضوی
ثبت نام 0
رویکرد پذیرش و تعهد (act) در رواندرمانگری کودک و نوجوان

رویکرد پذیرش و تعهد (act) در رواندرمانگری کودک و نوجوان


دکتر سید علیرضا مرتضوی
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج
395,000 مبلغ به تومان