مبانی نظری و فلسفی اکت
سنجش و مصاحبه در اکت
هدایت و تسهیل گری در اکت
آسیب شناسی روانی در اکت
روند درمانگری و مدیریت مراجع در اکت
دکتر سید علیرضا مرتضوی
ثبت نام 0
کارگاه مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

کارگاه مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)


دکتر سید علیرضا مرتضوی
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج
700,000 مبلغ به تومان