مفهوم سازی پرسش در فرایند درمانگری
الزامات پرسش در فرایند درمان
انواع پرسش در فرایند درمان
نقش پرسش در تشخیص و بینش مراجع
تکالیفی جهت مهارت پرسشگری
دکتر داوود هزاره ای
دکتری تخصصی و رواندرمانگو
ثبت نام 0
اصول پرسشگری در مشاوره و رواندرمانگری

اصول پرسشگری در مشاوره و رواندرمانگری


دکتر داوود هزاره ای
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
260,000 مبلغ به تومان