محورها
ابعاد مهم برقراری راپورت
خودآگاهی روان درمانگر( انواع خودآگاهی)
آنچه موجب تغییر در مراجع می شود چیست؟
نکات مهم رویکردهای اصلی در روان درمانی
انواع چارچوب های ذهنی مراجع و وظیفه درمانگر
آنچه درمانگر باید از آنها اجتناب کند
برخورد با مقاومت ، انتقال و انتقال
متقابل
دکتر اصغر فروع الدین عدل
ثبت نام 0
کارگاه مهارت های درمانگری*آنچه هر روان درمانگر باید بداند*

کارگاه مهارت های درمانگری*آنچه هر روان درمانگر باید بداند*


دکتر اصغر فروع الدین عدل
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
700,000 مبلغ به تومان