ضرورت سوپرویژن
ساختار سوپرویژن
اثر بخشی سوپرویژن
ویژگی های سوپروایزر
همراه با پرسش و پاسخ
دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روانشناسی کودک
ثبت نام 0
سوپرویژن برای درمانگران کودک و نوجوان ، چرا و چگونه ؟

سوپرویژن برای درمانگران کودک و نوجوان ، چرا و چگونه ؟


دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک
رایگان مبلغ به تومان