سرفصل‌ها:
1-ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها
2-ناخودآگاه فردی و عقده‌ها
3-تفکر استعاره‌ای، آنتروپومورفیزم و اسطوره‌ها
4-درون‌فکنی اسطوره‌ها و شکل‌گیری پیش‌نویس‌ ها
دکتر محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک
ثبت نام 0
کارگاه آرکه تایپ ، عقده اسطوره ، پیش نویس

کارگاه آرکه تایپ ، عقده اسطوره ، پیش نویس


دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتری تخصصی روانپزشک
265,000 مبلغ به تومان