سرفصل ها
زوج‌درمانی شناختی-رفتاری
زوج درمانی هیجان‌مدار
زوج‌درمانی تحلیلی
زوج‌درمانی ارتباط‌محور
دکتر محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک
ثبت نام 0
آشنایی با رویکرد های زوج درمانی

آشنایی با رویکرد های زوج درمانی


دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتری تخصصی روانپزشک
265,000 مبلغ به تومان