محور
شناخت انواع موسیقی مناسب در درمان
کارکردهای موسیقی در درمان
سبک های موسیقی درمانی
اسیب های احتمالی موسیقی درمانی
دکتر سید علیرضا مرتضوی
0
کارگاه اصول موسیقی درمانی

کارگاه اصول موسیقی درمانی


دکتر سید علیرضا مرتضوی
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج

215,000


161,250 تومان

مبلغ به تومان