محور
اختلالات روانی شایع دوران میان سالی
بررسی مشکلات جسمی در میانسالی و ارائه راهکارها
رسیدگی به روح و جسم در میانسالی
محدودیت های دوره میانسالی
هدف گذاری در دوره میانسالی
بحران میانسالی و مواجهه با سندرم آشیانه خالی
دکتر شمیلا قنبری
ثبت نام 0
کارگاه مداخله در میانسالی

کارگاه مداخله در میانسالی


دکتر شمیلا قنبری
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
205,000 مبلغ به تومان