محورها
مفهوم سازی مدل شناختی رفتاری
ارزیابی بالینی
سنجش نیمرخ های بالینی
تشخیص افتراقی اختلالات
سبب شناسی اختلالات افسردگی و انواع اضطراب ها و وسواس
تعیین اهداف درمانی هر اختلال
آموزش روانی به مراجعان
راهبردها و تکنیک های درمانی اختلالات افسردگی, اضطراب اب فراگیر, اضطراب پس از سانحه, اضطراب اجتماعی, فوبیای خاص, پانیک اتک , .... و وسواس
دکتر داوود هزاره ای
دکتری تخصصی و رواندرمانگو
ثبت نام 0
تربیت درمانگر شناختی رفتاری (CBT)

تربیت درمانگر شناختی رفتاری (CBT)


دکتر داوود هزاره ای
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
1,198,000 مبلغ به تومان