محور
مراحل شکل گیری انواع اعتیاد
آشنایی با صنعت پورنوگرافی
چگونگی اعتیاد به پورنوگرافی
عوارض پورنوگرافی در سکس
فانتزی‌های جنسی طبیعی و بیمارگون
درمان شناختی رفتاری اعتیاد به پورنوگرافی
دکتر آرش هادیان
ثبت نام 0
کارگاه اعتیاد به پورنوگرافی

کارگاه اعتیاد به پورنوگرافی


دکتر آرش هادیان
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
215,000 مبلغ به تومان