محورها:
آموزش جنسی به کودکان
تربیت جنسی
پاسخ به سوالات کودکان
دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روانشناسی کودک
ثبت نام 0
کارگاه تربیت جنسی کودکان

کارگاه تربیت جنسی کودکان


دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک
235,000 مبلغ به تومان