محورها
تفکر علمی و فلسفه اومانیسم در فرزندپروری
دیدگاه های اریک اریکسون و اریک برن و یافته های علوم اعصاب در فرزرندپروری
دکتر محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک
ثبت نام 0
کارگاه فرزندپروری انسان محور

کارگاه فرزندپروری انسان محور


دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتری تخصصی روانپزشک
265,000 مبلغ به تومان