محورها
تبیین خشم از دیدگاه تیوری انتخاب
عوامل موثر در بروز خشم
شیوه های آموزش مدیریت خشم به والدین و کودکان
دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روانشناسی کودک
ثبت نام 0
کارگاه مدیریت خشم در کودکان

کارگاه مدیریت خشم در کودکان


دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک
215,000 مبلغ به تومان