محورها
چگونه از رفتارهای ظاهری ،ویژگی های شخصیتی را بشناسیم
چگونه از عبارات و تکیه کلام های طرف مقابل شخصیت او را حدس بزنیم
مدل های مختلف برقراری ارتباط و معانی آنها
شناخت ویژگی های شخصیتی از نحوه برخورد با مسائل و وقایع
دکتر اصغر فروع الدین عدل
ثبت نام 0
شخصیت شناسی همسر

شخصیت شناسی همسر


دکتر اصغر فروع الدین عدل
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
285,000 مبلغ به تومان