محورها
جریان های تاریخی روانشناسی و پیش فرض های گفتمانی
چالش های مفهومی و اخلاقی در کار بالینی
دکتر محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک
ثبت نام 0
پیش فرض ها و چالش های فلسفی در روان شناسی بالینی

پیش فرض ها و چالش های فلسفی در روان شناسی بالینی


دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتری تخصصی روانپزشک
265,000 مبلغ به تومان