محورها
مفاهیم کلیدی در دلبستگی
انواع دلبستگی
شیوه های موثر در سبک دلبستگی
ارایه تکنیک های عملی به والدین
دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روانشناسی کودک
ثبت نام 0
فرزندپروری مبتنی بر دلبستگی

فرزندپروری مبتنی بر دلبستگی


دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک
215,000 مبلغ به تومان