مبانی نظری رویکرد ACT
کاربست آموزه های ACT در فرزندپروری
ارایه تکنیک های عملی به والدین
دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روانشناسی کودک
ثبت نام 0
فرزندپروری مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT)

فرزندپروری مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT)


دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک
215,000 مبلغ به تومان