محور:
برای رواندرمانگری کودک چه نکاتی را باید بدانیم
اشتباهات رایج درمانگران کودک
دلایل عدم موفقیت مداخلات درمانی
دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روانشناسی کودک
ثبت نام 0
باید ها و نباید های درمانگری کودک

باید ها و نباید های درمانگری کودک


دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک
رایگان مبلغ به تومان