محورها:
شخصیت در اتاق درمان
نشانه های رفتاری در جلسات مشاوره
تشخیص چارچوب های فکری مراجع
رویکرد درمانی متناسب با شخصیت مراجع
شیوه های مناسب تداوم گفتگوهای درمانی با مراجعین مختلف
دکتر اصغر فروع الدین عدل
ثبت نام 0
شخصیت شناسی در اتاق درمان

شخصیت شناسی در اتاق درمان


دکتر اصغر فروع الدین عدل
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
265,000 مبلغ به تومان