محورها:
یونگ و مسیر تفرد
اریکسون و پیوستگی
مازلو و تجربه ی اوج
فرانکل و خودفراروی
.
گواهی از کلینیک هنرزندگی دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی کشور
با صاحب امتیازی اقای دکتر مداحی(بنیانگزار و عضو شورای مرکزی سازمان و ریس خانه روانشناسان و مشاوران)
.
آنلاین،فیلم
دکتر محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک
ثبت نام 0
روانشناسی و معنویت

روانشناسی و معنویت


دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتری تخصصی روانپزشک
265,000 مبلغ به تومان