محور :
اثرگذاری قصه ها
قصه ها در نظریه پردازی های روان شناسی
قصه درمانی در روان درمانی معاصر
عناصر قصه و مهارت قصه گویی
.
گواهی از کلینیک هنرزندگی دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی کشور
با صاحب امتیازی اقای دکتر مداحی(بنیانگزار و عضو شورای مرکزی سازمان و ریس خانه روانشناسان و مشاوران)
.
آنلاین،فیلم
دکتر محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک
ثبت نام 0
قصه گویی برای روان درمانگران

قصه گویی برای روان درمانگران


دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتری تخصصی روانپزشک
265,000 مبلغ به تومان