مرگ و چیستی آن
نگرانی‌های وجودی
مراحل سوگ الیزابت کابلر راس
تاثیرات رفتاری سوگ
تاثیر کرونا بر مراحل سوگ
تاثیر فرهنگ بر مراحل سوگ
سوگ غیرنرمال
تجربه‌های نزدیک به مرگ
تفاوت مراحل سوگ در سوگ فردی که مدت‌ها در انتظار رفتنش هستیم.
تفاوت افسردگی و سوگ
تکنیک‌های مداخله در سوگ
یافتن معنا در تجارب دردناک
شکست عشقی و سوگ
انواع روش‌های درمان سوگ
درمان سوگ به روش IPT
.
گواهی از کلینیک هنرزندگی دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی کشور
با صاحب امتیازی اقای دکتر مداحی(بنیانگذار و عضو شورای مرکزی سازمان و ریس خانه روانشناسان و مشاوران)
.
آنلاین،فیلم
دکتر حسن عماری
ثبت نام 0
مداخله در سوگ

مداخله در سوگ


دکتر حسن عماری
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی
195,000 مبلغ به تومان