محورها:
حالات ایگو: ego state
رانشگرها: drivers
بازدارنده ها: injuctions
پیش نویس زندگی: script
نمودار حالات نفسانی: egogram
حالات خوب-بد: life positions
کشمکش قدرت: power struggle
.
گواهی از کلینیک هنرزندگی دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی کشور
با صاحب امتیازی اقای دکتر مداحی(بنیانگزار و عضو شورای مرکزی سازمان و ریس خانه روانشناسان و مشاوران)
.
آنلاین،فیلم
دکتر محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک
ثبت نام 0
تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل


دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتری تخصصی روانپزشک
265,000 مبلغ به تومان