فرزند پروری در بستر بازی ( معجزه بازی )
بازی درمانی تیوری انتخاب
مشاوره با والدین مقاوم
همراه با ارایه اسلاید ها
دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روانشناسی کودک
ثبت نام 0
مداخلات ویژه والدین

مداخلات ویژه والدین


دکتر محمد حسن نادری
دکتری تخصصی روان شناسی کودک
295,000 مبلغ به تومان